Polityka prywatności strony internetowej i sklepu internetowego SUPRIMA SYSTEMY MOCOWAŃ na stronie suprima.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest SUPRIMA Edyta Portee, ul. Lipowa 24 c/2, 81-572 Gdynia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5931192872, REGON 220358441, adres email: sklep@suprima.pl, telefon +48 664 114 055. Administartor jest jednocześnie Sprzedawcą Sklepu internetowego suprima.pl.
 2. Korzystanie ze strony internetowej suprima.pl, Sklepu internetowego suprima.pl a także podawanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkuje niemożnością dokonania zakupu w Sklepie internetowym. Zakres danych koniecznych do podania jest określony w Sklepie internetowym a także w regulaminie Sklepu internetowego.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań aby zebrane dane osobowe były przetwarzane i chronione we właściwy sposób a prawa osób, których dotyczą zostały zachowane.
 4. Dane osobowe Klientów nie są i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym poza tymi, z którymi współpraca jest konieczna dla funkcjonowania strony suprima.pl i sklepu suprima.pl.
 5. Słowa i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce prywatności napisane dużą literą zostały zdefiniowane w Regulaminie sklepu internetowego SUPRIMA SYSTEMY MOCOWAŃ na stronie suprima.pl i należy je rozumieć zgodnie z tymi definicjami.

 

§ 2
Cele, zakres, okres i podstawy prawne przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zbierane są na stronie suprima.pl i w Sklepie suprima.pl dla realizacji poniższych celów:

 1. Dane podawane przy składaniu zamówienia i zakładaniu Konta  w Sklepie.
  W celu realizacji zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży Klient musi podać niezbędne dane (imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres poczty email, numeru telefonu a w przypadku zakupu przez Przedsiębiorcę także nazwę firmy i numer NIP).  Może się to odbyć w postaci założenia Konta i wypełnienia Formularza rejestracji, gdzie dane chronione hasłem zostaną zachowane i będą mogły być wykorzystywane przez Klienta w trakcie przyszłych zamówień lub w postaci każdorazowego wprowadzania danych do Formularza zamówienia. Dane te są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy. (RODO, art. 6 ust.1, lit. b)
  Dane przekazane w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży przetwarzane są także w celu wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi Klientów przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  W przypadku danych o zamówieniach Klient nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.
  Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z naszej bazy.
  W stosunku do danych o zamówieniach Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 2. Dane podawane przy składaniu reklamacji i odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  Klient składając reklamację lub odstępując od umowy, przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
  Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
  W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Klient nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
  Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z  bazy Administratora.
 3. Dane podawane przy kontakcie emailowym lub za pomocą formularza kontaktowego.
  Klient kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe.
  Dane Klienta są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nim, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie można jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, jak np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.

§ 3
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia osobom, których dane dotyczą:
  1. Prawo dostępu do danych,
  2. Prawo do sprostowania danych
  3. Prawo do usunięcia danych
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do przenoszenia danych
  6. Prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
  7. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w rozdziale III RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

§ 4
Wykaz powierzeń

Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej suprima.pl i Sklepu internetowego suprima.pl konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Są to:

 1. Firma kurierska (dostawy)
 2. Biuro księgowe (usługi księgowe i podatkowe)
 3. Bank (przelewy i fakturowanie)
 4. Firma hostingowa (serwer)
 5. Firma opiekująca się stroną internetowa i Sklepem internetowym

Wszystkie podmioty, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§ 5
Pliki cookies, analityka i adresy IP

 1. Strona internetowa suprima.pl i Sklep internetowy suprima.pl wykorzystują pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszego działania strony i sklepu. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego, na jego urządzeniu końcowym.
 2. Klient podczas pierwszej wizyty na stronie jest informowany o używaniu plików cookies i proszony o zgodę na ich używanie.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w działach pomocy przeglądarek internetowych na poniższych stronach:
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge
 5. Administrator może przetwarzać dane zebrane w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony suprima.pl i ze Sklepu suprima.pl  w następujących celach:
  1. cookies własne
   – identyfikacji Klientów jako zalogowanych
   – zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka
   – zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
   – analiz i badań a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia jego optymalizację
  2. cookies zewnętrzne
   – śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Wykorzystując  w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC
   – zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Na stronie prezentujemy nagrania wideo z serwisu YouTube. Przy odtwarzaniu tych nagrań wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
  Adresy IP stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po wejściu na inne strony należy zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 3. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: sklep@suprima.pl
 4. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.